CURRENT PORTFOLIO

Steelpointe Harbor, Bridgeport, CT
Bass Pro, Bridgeport, CT
Boatworks, Bridgeport, CT
Bridgeport Harbor Marina, Bridgeort, CT
River Cove Marina, Downtown Miami, FL
Seaport, San Diego, CA
Covington Apartments, Detroit, MI